Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige 1.8.2021–31.7.2023
Ordförande: Eljas Koljonen
Viceordförande: Karin Särs
Sekreterare: Zacharias Wikström
Ledamöter: 
Elias Ahlskog
Ida Collier
Max Humberset
Helmi Haapalainen
Tilde Johansson
Onni Koivistoinen
Atte Koljonen
Valtteri Maskulin
Mirella Pellinen
Rebecca Rönngård
Nora Sandelin
Frida Svarvars
Jenny Östergård

 

Korsholms ungdomsfullmäktige består av 16 ungdomar och man får vara med i ungdomsfullmäktige när man är 14-21 år. En period i ungdomsfullmäktige är 2 år och möten hålls varannan månad och under mötena får man tala sitt eget modersmål. Man behöver inte förkunskaper om politik eller mötesteknik för att vara med i ungdomsfullmäktige, utan kom som du är.

Ungdomsfullmäktiges uppgift är:

  • Att ge möjlighet för de unga att delta i behandlingen av ärenden som gäller ungdomsarbete och ungdomspolitik på lokal och regional nivå ungdomslagen §8).
  • Att framföra ärenden som berör de unga (ungdomslagen §8).
  • Att ta initiativ och göra framställningar samt ge utlåtanden i ärenden som berör unga och i övriga ärenden som ungdomsfullmäktige besluter att ta upp till behandling.
  • Att främja information om service som är avsedd för unga.
  • Att fungera i aktiv växelverkan med de unga och de aktörer som utgör ungdomsarbete.
  • Att ansvara för övriga av kommunstyrelsen anvisade uppgifter hör till ungdomsfullmäktiges verksamhetsområde.
  • Ungdomsfullmäktige har rätt att bland fullmäktiges ledamöter utse en representant till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, bildningsutskottet, välfärdsutskottet, byggnadsutskottet och samhällsbyggnadsutskottet. Varje representant har en personlig ersättare.

Ungdomsfullmäktiges representant har närvarorätt och yttranderätt vid dessa organs sammanträden med undantag för vid behandlingen av sekretessbelagda ärenden.